• Home > FACULTIES > Supervisors
  • Qinghai Hu2015-11-26
    Qinghai Hu   Ph. D, Professor   E-mail: hqh@shvri.ac.cn; huqinghai@caas.cn Tel: 021-54847327 (O) Address: 518 Ziyue Road, Minhang District, Shanghai 200241, China.   Education 2002-2005  Ph.D, Preventive Veterinary Medicine, University of Yangzhou, Yangzhou, China.  1994-1997 M.Agr, Preventive Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China. 1990-1994 B.Agr, Veterinary Medicine, Anhui Agricultural University, Hefei, China.   Professional Experience 2015-Present, Professor, Shanghai Veterinary Research Institute, CAAS. 2008-2014, Associate Professor, Shanghai Veterinary Research Institute, CAAS. 2005-2007 Postdoctoral fellow, Shanghai JiaoTong University School of Medicine. 1997-2002, Research Associate, Poultry Institute, CAAS.   Current Research Topics Bacterial pathogenesis and bacteria-host interaction of Riemerella anatipestifer.  Development of attenuated live vaccine against Riemerella anatipestifer infection. Typing and tracking research on food-borne bacteria, e.g. E. coli O157.      Publications [1] Shuang Miao, Linlin Xing, Jingjing Qi, Hui Yu, Pan Jiang, Bingqing Sun,  Junsheng Cui, Changcan Ou, Qinghai Hu*. Roles of the TonB1 and TonB2 proteins in haemin iron acquisition and virulence in Riemerella anatipestifer. Microbiology. 2015, 161(8):1592-1599. [2] Linlin Xing, Hui Yu, Jingjing Qi, Pan Jiang, Bingqing Sun, Junsheng Cui, Changcan Ou, Weishan Chang*, Qinghai Hu*.  ErmF and ereD are responsible for erythromycin resistance in Riemerella anatipestifer, PLoS ONE, 2015, 10(6): e0131078.  [3] Jing Tu, Fengying Lu, Shuang Miao, Xintao Ni, Pan Jiang, Hui Yu, Linlin Xing, Shengqing Yu, Chan Ding, Qinghai Hu*. The siderophore-interacting protein is involved in iron acquisition and virulence of Riemerella anatipestifer strain CH3. Veterinary Microbiology, 2014, 168(2-4): 395-402. [4] Fengying Lu, Shuang Miao, Jing Tu, Xintao Ni, Shengqing Yu, Ling Pan, Qinghai Hu*. The role of TonB dependent receptor TbdR1 in Riemerella anatipestifer in iron acquisition and virulence. Veterinary Microbiology, 2013, 167: 713-718. [5] Qinghai Hu*, Shuang Miao, Xintao Ni, Fengying Lu, Hui Yu, Linlin Xing, Pan Jiang. Construction of a shuttle vector for use in Riemerella anatipestifer. Journal of Microbiological Methods, 2013, 95: 262–267.  [6] Qinghai Hu, Yinyu Zhu, Jing Tu, Xiaolan Wang, Xiangan Han, Chan Ding, Beimin Zhang, Shengqing Yu. Identification of the genes involved in Riemerella anatipestifer biofilm formation by random transposon mutagenesis. PLos one, 2012, 7(6): e39805.  [7] Qinghai Hu, Chan Ding, Jing Tu, Xiaolan Wang, Xiangan Han, Yunbing Duan, Shengqing Yu. Immunoproteomics analysis of whole cell bacterial proteins of Riemerella anatipestifer. Veterinary Microbiology, 2012, 157(3-4): 428-438.  [8] Qinghai Hu, Jing Tu, Xiangan Han, Yinyu Zhu, Chan Ding, Shengqing Yu. Development of multiplex PCR assay for rapid detection of Riemerella anatipestifer, Escherichia coli, and Salmonella enterica simultaneously from ducks. Journal of Microbiological Methods, 2011, 87: 64–69.  [9] Qinghai Hu, Xiangan Han, Xiaojin Zhou, Chan Ding, Yinyu Zhu, Shengqing Yu. OmpA is a virulence factor of Riemerella anatipestifer. Veterinary Microbiology, 2011, 150: 278–283.  [10] Qinghai Hu, Xiangan Han, Hongjun Chen, Cuiping Song, Xiaojin Zhou, Wenjing Chen, Chan Ding and Shengqing Yu. Characterization of Biofilm formation by Riemerella anatipestifer. Veterinary Microbiology, 2010, 144: 429–436.  [11] Qinghai Hu, Xia Qin, Gaochao Qian, Shan Jiang, Haiyan Li, Min Jiang, Xiaoyan Li, Si-Yi Chen and Ying Qin Zang. Socs1 silencing can break high-dose dendritic cell immunotherapy-induced immune tolerance. Molecular Medicine Reports, 2008, 1: 61-70.  [12] Qinghai Hu, Zhiming Pan, Shovel Deen, Songshu Meng, Xueyu Zhang, Xiaoyan Zhang, Xin-an Jiao. New alleles of chicken CD8a and CD3d found in Chinese native and western breeds. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2007, 120: 223–233.